ดาวน์โหลด

 • คู่มือ
 • ปีการศึกษา 2563
  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี
  • หลักสูตรระดับปริญญาโท
 • ปีการศึกษา 2564
  • คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี
   • หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
   • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
   • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
   • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
  • คู่มือนิสิตระดับปริญญาโท
   • หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
   • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
   • หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
  • คู่มือนิสิตระดับปริญญาเอก
   • หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
  • แบบฟอร์มต่าง ๆ
Close