กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

 • การบริการวิชาการ
 • การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 • พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
 •  ดาวน์โหลด
   • หลักเกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกพระภิกษุเข้าบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม
   • คู่มือปฏิบัติงานศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
   • คู่มือการใช้งานระบบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สำหรับเจ้าหน้าที่
   • คู่มือการใช้งานระบบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สำหรับพระสอนศีลธรรม
Close