ผู้บริหาร/บุคลากร

พระครูอรุณสุตาลังการ,รศ.ดร.
รองอธิการบดีวิยาเขตนครศรีธรรมราช

พระครูวินัยธรสุริยา สุริโย(คงคาไหว),ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พระครูโสภณรัตนบัณฑิต,ผศ.ดร.
รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

 

Close